جستجوگر و بانک اطلاعاتی فیلم و سریال

Top Gun: Maverick (2022) فیلم تاپ گان 2 : ماوریک

Terminator 2: Judgment Day (1991) فیلم ترمیناتور 2: روز داوری

Titan A.E. (2000) فیلم ثور

Reservation Road (2007) فیلم جاده رزرویشن

Tall Girl (2019) فیلم دختر قد بلند

In the Tall Grass (2019) فیلم در چمنزار بلند

Persian Lessons (2020) فیلم درس فارسی

Doctor Strange (2016) فیلم دکتر استرنج 1